Economics PRINCIPLES OF ECONOMICS – Nguyên Lý Kinh Tế Học

PRINCIPLES OF ECONOMICS – Nguyên Lý Kinh Tế Học

The fundamental lessons about individual decisionmaking are that people face tradeoffs among alternative goals, that the cost of any action is measured in terms of forgone opportunities, that rational people make decisions by comparing marginal costs and marginal benefits, and that people change their behavior in response to the incentives they face.

The fundamental lessons about interactions among people are that trade can be mutually beneficial, that markets are usually a good way of coordinating trade among people, and that the government can potentially improve market outcomes if there is some market failure or if the market outcome is inequitable.

The fundamental lessons about the economy as a whole are that productivity is the ultimate source of living standards, that money growth is the ultimate source of inflation, and that society faces a short-run tradeoff between inflation and unemployment.

Những bài học căn bản về ra quyết định cá nhân là: con người đối mặt với sự đánh đổi giữa các mục tiêu khác nhau, chi phí của bất kỳ hành động nào cũng được tính bằng những cơ hội bị bỏ qua, con người duy lý đưa ra quyết định dựa trên sự so sánh giữa chi phí và ích lợi cận biên, và cuối cùng là con người thay đổi hành vi để đáp lại các kích thích mà họ phải đối mặt.

Những bài học căn bản về sự tác động qua lại giữa con người với nhau là: thương mại (tức trao đổi) có thể đem lại ích lợi cho cả hai bên, thị trường thường là cách thức tốt phối hợp trao đổi buôn bán giữa mọi người, và chính phủ có thể cải thiện các kết cục thị trường khi một thất bại thị trường nào đó tồn tại hay khi kết cục thị trường không công bằng.

Những bài học căn bản về nền kinh tế với tư cách một tổng thể là: năng suất là nguồn gốc cuối cùng của mức sống, sự gia tăng lượng tiền là nguyên nhân cuối cùng của lạm phát và xã hội đối mặt với sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp.

Cùng chuyên mục