Economics Opportunity – Chi phí cơ hội

Opportunity – Chi phí cơ hội

The opportunity cost of an item is what you give up to get that item.

Chi phí cơ hội của một thứ là cái mà bạn từ bỏ để có được nó.

Cùng chuyên mục