Economics Equity – Công bằng

Equity – Công bằng

Equity means that the benefits of those resources are distributed fairly among society’s members.

Công bằng hàm ý ích lợi thu được từ các nguồn lực khan hiếm đó được phân phối công bằng giữa các thành viên của xã hội.

Cùng chuyên mục