PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

LUẬT Kinh doanh bất động sản [ Luật số: 66/2014/QH13 ]
LUẬT Đất đai [ Luật số: 45/2013/QH13 ]
LUẬT Nhà ở [ Luật số: 65/2014/QH1 ]
LUẬT Xây dựng [ Luật số: 50/2014/QH13 ] Chi tiết >>
– NGHỊ ĐỊNH Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
– NGHỊ ĐỊNH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
– Các vấn đề có yếu tố nước ngoài
– QUYẾT ĐỊNH Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa
– HỎI, ĐÁP

Các vấn đề có yếu tố nước ngoài

Chương VII. SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC…

Chương VII. SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI Điều 74. Giấy tờ chứng minh đối tượng và điều…

LUẬT Đất đai [ Luật số: 45/2013/QH13 ]

LUẬT Đất đai [ Luật số: 45/2013/QH13 ]

LUẬT Đất đai [ Luật số: 45/2013/QH13 ]

NGHỊ ĐỊNH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Số: 99/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015 Căn cứ Luật Tổ chức…

Số: 99/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật…

LUẬT Nhà ở [ Luật số: 65/2014/QH13 ]

LUẬT Nhà ở [ Luật số: 65/2014/QH13 ] Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều…

LUẬT Nhà ở [ Luật số: 65/2014/QH13 ] Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng áp dụng…

LUẬT Xây dựng [ Luật số: 50/2014/QH13 ]

LUẬT Xây dựng [ Luật số: 50/2014/QH13 ]

LUẬT Xây dựng [ Luật số: 50/2014/QH13 ]

NGHỊ ĐỊNH Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Số: 100/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015 Căn cứ Luật Tổ chức…

Số: 100/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật…